Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΜΥΛΟΣ ΜΠΑΛΝΤΑΌλοι γνωρίζουμε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο μύλος του Μπαλντά στον Αετό. Σήμερα τον ξέρουμε σαν τον μύλο του Τσακίρη. Ο μύλος έχει πλήρως ανακαινιστεί από τα παιδιά του συγχωρεμένου Κώστα Τσακίρη και αποτελεί όπως δείχνει η παραπάνω φωτογραφία ένα από τα πολλά αξιοθέατα του Χωριού μας. Ήταν ο μύλος με τη μεγαλύτερη κρέμαση (ύψος που έπεφτε το νερό στη φτερωτή) και γι' αυτό μπορούσε να αλέσει τα πάντα. Στον Αετό αν κάποιος ήταν πολύ δυνατός και άντεχε στις σκληραγωγίες έλεγαν ότι είναι σαν τον μύλο του Μπαλντά. Ανήκε κατ' αρχάς στον Τούρ­κο Μπαλντά, ο οποίος ήταν Αγάς του Αετού επί Τουρκοκρατίας. Μετά την έ­κρηξη της επανάστασης, ο Μπαλντάς έ­φυγε από τον Αετό εγκαταλείποντας το μύλο. Ήδη από το 1818, έχει αρχίσει να χτί­ζεται στον Αετό ο ιερός ναός το Αγίου Δημητρίου από τον οπλαρχηγό Δημήτριο Γκότση (Αναγνώστης Γκότσης) που έπε­σε στο Μανιάκι μαζί με τον Παπαφλέσ­σα. Οι Αετοβουναίοι αργότερα επί Καπο­δίστρια, για εξοικονόμηση χρημάτων ώ­στε να αποπερατωθεί ο Αγ. Δημήτριος, ενοικίασαν το μύλο του Μπαλντά στον Αθανάσιο Μυλωνά αντί 2.000 δρχ. Το ελληνικό κράτος όμως συμπεριέλαβε ό­λους τους υδρόμυλους στα βακούφικα και με δημοπρασία πούλησε αυτούς σε κάποιο ιδιώτη Τζαβάρα. Ο Αθανάσιος Μυλωνάς προσέφυγε στα δικαστήρια παροτρυνόμενος, όπως διαφαίνεται πα­ρακάτω, και από άλλους Αετοβουναίους, αλλά έχασε τη δίκη πληρώνοντας και τα έξοδα αυτής. Οι κάτοικοι του Αετού συσκέφθηκαν στις 2/11/1928 και απέστειλαν την πα­ρακάτω επιστολή στον Έκτακτο Επίτρο­πο της άνω Μεσσηνίας και μέσω αυτού να φθάσει στον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδί­στρια.
Η επιστολή αναφέρει ακριβώς τα εξής:
Προς τον κατά την Άνω Μεσσηνίαν Σεβαστόν 'Εκτακτον Επίτροπον. Δεν λανθάνει στην ευαίσθητη ψυχήν, τον μέγιστον ζήλον τον οποίον έδειξε έκαστος 'Ελλην, από της ενάρξεως του ελεύθερον την πατρίδα του και να κερ­δίσει ελευθέρως τα ορθά της θρησκεί­ας του δόγματα. Όθεν και ημείς οι δυ­στυχείς αφού ίδωμεν τους Τούρκους απεμακρυσμένους από ημάς η μεγάλη (δυσανάγνωστη λέξη), η μεγάλη έλλειψις δια της οποίας υστερούμεθα δια έ­ναν ιερό ναό δι ου να αποφέρομεν τας αναξίους ικεσίας μας προς τον ύψιστον. Κοινή γνώμη και θέληση του χωρίου τούτου εγκρίναμε δίκαιον να επισκευάσομεν ένα ναό. Ζήλος όμως και η μεγά­λη μας άγνοια μας έκαμαν ώστε να μην προεστοχαστούμε να λάβαμε άδειαν α­πό καμίαν αρχήν για έναν μύλον Εθνικόν κείμενον ένδον του χωρίου τούτου με τον οποίον επροικίσαμε την εκκλησία μας για να εξοικονομήσουμε πολλά ο­λίγα έξοδα της. Σεβαστέ διοικητή δεν αμφιβάλουμε ότι οσάκις εδιέλθετε από το χωρίον μας να ελάβετε περιέργιαν για την εκκλησία μας η οποία ευρίσκετε σήμερον ατελής εξαιτίας της αμηχανίας μας. Δια τούτο προσφέρουμε θερμός παρεκκλίσεις προς την σεβαστήν επιτροπείαν για να αναφέρει όθεν ανήκει ώστε να μας δοθεί η διαταγή να μείνει ο ειρημμένος μύλος αφιέρωμα της εκκλη­σίας τούτης για να εκτελέσομεν και η­μείς οι δυστυχείς το θείον έργο τούτο το οποίον και επεχειρήσθημεν.
Τη 2 Νοεμβρίου 1828 Αρκαδίας
Οι κάτοικοι του χωριού Αετού
:
Δημήτριος Ιερεύς
Ανάστασης Μήτρενας
Γιάννης θεοχαράκης
Μήτρος Γιαννόπουλος
Γιαννάκης Βαβάγγουλας
Δημήτριος Χρονόπουλος
ΓεώργιοςΓκοτζόπουλος
Δήμος Καλογερόπουλος
Γεωργάκης Μπαξεβάνης
Γιάννης Μπαλλογιανόπουλος
Λυμπέρης Δημητρακόπουλος
Θεόδωρος Σταυρόπουλος
Ανάστασης Κουτρουμπής
Τρέκος Δημόπουλος
Μητρός Νικολόπουλος
Στάθης Καλαντζόπουλος
Κωνσταντής Κουτρουμπής
Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος
Καλόγερος Γιαννόπουλος
Θανάσης Καμπούκος
Κανέλλας Παναγιωτακόπουλος
Θανάσης Σταυρόπουλος
Γιώργης Δημητρακόπουλος
Πανούτζος Τάνταλος
Παναγιώτης Μητρόπουλος
Γιωργάκης Δημητρακόπουλος
Αλεβίζος Μητρόπουλος
Χρίστος Κουτρουμπής
Στρατίκης Αλεβιζόπουλος
Αλέξης Παναγιωτόπουλος
Θανάσης Μυλωνάς
Γεώργιος Παναγόπουλος
Φίλης θανασόπουλος
Μανούοης Παναγιωτόπουλος
Νικολός Μασέλας
Γιάννης Κοτζόπουλος
Αθανάσιος Νικητόπουλος
Στρατάκης Κολοτζούρης
Σταύρος Γεωργακόπουλος
Αγγελής Αλεβράς
Γιάννης Φρεντζάς
Γιάννης Πουλίτοης
Αντώνης Δημαράς
Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Ανδρούτσος θανασόπουλος
[Προς τον Σεβαστό έκτακτο Επίτροπο της πάνω Μεσσηνίας.
Δεν ξεγεύγει από την ευαίσθητη ψυχή κανενός ο ζήλος που έδειξε κάθε Έλληνας από την έναρξη του Ιερού μας αγώνα. Τούτο έγινε για να δει ο δυστυχής ελεύθερη την πατρίδα του και να κερδίσει ελεύθερα τα δόγματα της θρησκείας του. Έτσι και εμείς οι δυστυχείς αφού είδαμε τους Τούρκους να φεύγουν διαπιστώσαμε τη μεγάλη έλλειψη ενός Ιερού Ναού για να στέλνουμε τις ανάξιες δεήσεις μας προς τον Ύψιστο. Με την ομόφωνη γνώμη και θέληση όλου του χωριού κρίθηκε δίκαιο να επισκευάσουμε ένα Ναό. Ο μεγάλος μας ζήλος και η άγνοια μας έκαναν να μη προνοήσουμε να ζητήσουμε άδεια από καμία αρχή για έναν Εθνικό μύλο που βρίσκεται μέσα στο χωριό. Με τον μύλο αυτό προικίσαμε την Εκκλησία μας για να εξοικονομήσουμε κάποια εξοδά της. Σεβαστέ Διοικητή δεν αμφιβάλλουμε ότι όταν περάσετε από το χωριό μας και μπείτε στη περιέργεια θα δείτε την Εκκλησία μας να είναι ατελής λόγω της οικονομικής μας αδυναμίας. Για τούτο κάνουμε θερμές παρεκλίσεις στη σεβαστή Επιτροπεία να αναφέρει τα παραπάνω όπου πρέπει ώστε να μας δοθεί η διαταγή να μείνει ο μύλος αφιέρωμα της Εκκλησίας τούτης για να μπορέσουμε και εμείς να εκτελέσουμε το Θείο έργο που επιχειρήσαμε.]
Ο επίτροπος της Άνω Μεσσηνίας επισκέφθηκε τον Αετό για "αυτοψία" και κατόπιν συνέταξε ο ίδιος επιστολή προς την κυβέρνηση.
Η επιστολή του Επιτρόπου προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος είναι η παρακά­τω:
Σεβαστέ κύριε, Το τμήμα της Άνω Μεσσηνίας, όπως και άλλοτε αναφέρθην προς την υμετέραν εξοχότητα, ίσως είναι το μόνο το οποίο πάσχει περισσότερο από αμάθεια και ανεβλάβεια προς τα θεία. Εις αυτόν τον τόπο μόνο, είναι έλλειψις ιερέων. Επειδή οι Τούρκοι των φρουροί εις την Αρκαδίαν ως τυραννικότεροι δεν εσυγχώρουν μήτε σχολεία μήτε εκκλησίες δι ό μείναντες όλοι οχεδόν οι κάτοικοι α­ναλφάβητοι εξαγριώθησαν και έγιναν έκ­δοτοι οι περισσότεροι προς την κλεψιάν και αλλάς κακοηθείας. Εν χωρίον μόνον της επαρχίας Αρκαδίας Αετός ονομαζόμενον, του οποίου οι κάτοικοι μου έδω­σαν την επισυναπτωμενην αναφοραν αισθάνθη κατά πρώτον το προς την ιεράν θρησκεία μας χρέος και άμα δε ανοιχθεί ο πόλεμος τούτο έκτισε θείον ναόν αρ­κετά ωραίον και στερεόν θολογύριστον, ώστε οι Τούρκοι και Άραβες επομένως δεν εδυνήθησαν να τον βλάψουν. Είναι όμως εισέτι ατελής ένεκα της δυστυχί­ας των αυτών κατοίκων. Το παράδειγμα τούτο το εμιμήθησαν και άλλα δυο γειτο­νικά του χωρία. Βαρυμπόπι και Βυδίσοβα και έκτισαν και αυτά παρομοίους ναούς καλούς. Οι κάτοικοι όμως του Αετού εί­δα ότι έχουν προθυμίαν να δείξουν προς τους γείτονας των και άλλο καλύτερο παράδειγμα, επειδή με όλην την αδυναμίαν, της ένδειας πάντων αυτοί πρώτοι, ως έφτασα εκεί και ομίλησα όσα και προς όλους του ζητήματος, εμίσθωσαν ένα νέο για να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Όστις και άρχισε να τα διδά­σκει κατά την πάλαιαν των παπάδων μας μέθοδο όσα και αυτός έμαθε, μεταχειριζόμενος δια σχολείον την νεόκτιστον εκκλησία όταν βρέχει και τους ίσκιους των δέντρων το καλοκαίρι. Χρεωστώ λοιπόν για τη δικαιοσύνη και για την επί τα καλά κλίσην και προθυμίαν των κατοί­κων του χωρίου Αετού να ζητήσω από την υμετέρα εξοχότητα την εγκλειομένην αναφορά και να σας παρακαλέσω να χαρισθεί εις την εκκλησία των ο αναφε­ρόμενος μύλος τον οποίον Εθνικόν όντα με έξοδα των οι ίδιοι επισκευάζοντας α­φιέρωσαν και να δοθεί προς αυτούς δι' αυτό τούτο γράμμα επίσημον της σε­βαστής κυβερνήσεως.
Τη 13 Ιανουαρίου 1829 Εν Αιγίνη
Ο κατά την Άνω Μεσσηνίας Έκτακτος Επίτροπος
Α. Τζούνης.

[Σεβαστέ κύριε,
Το τμήμα της Άνω Μεσσηνίας όπως και άλλοτε αναφέρθηκε στην εξοχοτητά σας είναι ίσως το μόνο μέρος που πάσχει περισσότερο από αμάθεια και ανεβλάβεια για τα Θεία. Σε τούτο το τόπο μόνο έχουν έλλειψη ιερέων. Επειδή οι Τούρκοι φρουροί στην περιοχή της Αρκαδιάς ήταν οι τυρανικότεροι και δεν επέτρεπαν τη λειτουργία σχολείων και εκκλησιών οι κάτοικοι έμειναν όλοι σχεδόν αναλφάβητοι ,εξαγριώθηκαν και στράφηκαν προς την κλεψιά και άλλες κακοήθειες. Ένα μόνο χωριό της επαρχίας Αρκαδιάς , Αετός ονομαζόμενο ,του οποίου οι κάτοικοι μου έδωσαν την επισυναπτόμενη αναφορά, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει πρώτα το χρέος του προς τη θρησκεία και με την έναρξη του πολέμου έκτισε Ιερό Ναό αρκετά ωραίο ,στερεό και θολογύριστο με αποτέλεσμα οι Τούρκοι και οι Άραβες να μη μπορούν να τον βλάψουν. Είναι όμως ακόμη ατελής λόγω της φτώχειας αυτών των κατοίκων. Το παράδειγμα του Αετού το μιμήθηκαν και άλλα δύο γειτονικά χωριά το Βαρυμπόπι (Μοναστήρι) Και η Βυδίσοβα (Δροσοπηγή- τώρα ακατοίκητη) και έκτισαν και αυτά παρόμοιους καλούς Ναούς. Οι κάτοικοι όμως του Αετού είδα ότι έχουν την προθυμία να δείξουν και άλλο καλύτερο παράδειγμα προς τους γείτονές τους. Επειδή με όλη την αδυναμία και την φτώχια όλων ,όταν έφτασα εκεί και μίλησα μαζί τους για το ζήτημα, είδα ότι προσέλαβαν ένα νέο για να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Αυτός άρχισε να διδάσκει με την παλιά μέθοδο των παπάδων μας όσα και αυτός είχε μάθει έχοντας για σχολείο τη νεόκτιστη Εκκλησία ότν βρέχει και τον ίσκιο των δέντρων το καλοκαίρι. Χρωστώ λοιπόν για τη δικαιοσύνη και για την προς το καλό κλίση και προθυμία των κατοίκων του Αετού να ζητήσω από την εξοχότητά σας να χαριστεί στην εκκλησία ο αναφερόμενος μύλος, ο οποίος έιναι Εθνικός μεν, αλλά οι κάτοικοι με δικά τους έξοδα επισκεύασαν και αφιέρωσαν στην εκκλησία.Για τούτο να δοθεί προς αυτούς επίσημο γράμμα της σεβστής κυβερνήσεως.]
Όπως είδαμε ο Αθανάσιος Μυλωνάς έχασε τη δίκη που έγινε καθώς και τα χρήματα που είχε δώσει για την ενοικίαση του μύλου. Αφού οι κάτοικοι ανεγνώ­ρισαν το δίκιο του αποφάσισαν να συ­γκεντρώσουν χρήματα και να αποζημιώ­σουν το Μυλωνά. Τούτο όμως δεν έγινε με το Μυλωνά να παραιτείται των χρη­μάτων έχοντας διάθεση να συνεισφέρει στα κοινά αφού κέρδιζε αρκετά χρήματα σον τεχνίτης νεροτριβών και μύλων. Ο ίδιος ανοικοδόμησε από τα ερείπια του τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κεφαλάρη.
Πηγές: "Παραδόσεις και ενθυμήματα περί Αετού Τριφυλίας" του Λεωνίδα Παπαναστασίου
Γενικά αρχεία του κράτους φακ/182/1829
Τις επιστολές του έκτακτου Ε­πιτρόπου δημοσιεύω αμέσως παρακάτω και θα τις βρείτε πατώντας πιο κάτω.

ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΝΤΑΔευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο κ.Κωνσταντίνος Κόλιας είναι τελικά ο πρώτος Δήμαρχος του δήμου Τριφυλίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των εκλογών. Ο νέος δήμος έχει όρια λίγο μικρότερα από την παλιά επαρχία Τριφυλίας αφού εξαιρέθηκαν οι Γαργαλιάνοι και ο δήμος Δωρίου. Να ευχηθούμε καλή δουλειά στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο στα νέα τους καθήκοντα. Από τον τέως δήμο Αετού στο νέο δήμο Τριφυλίας μετέχουν οι εξής:
Μερκούρης Ιωάννης (από τη Σαρακηνάδα) και Μπασδάνης Δημήτριος (από το Κοπανάκι) προερχόμενοι από τον συνδυασμό του νέου Δημάρχου και ο Δριμής Ιωάννης (από το Κοπανάκι) προερχόμενος από τον συνδιασμό του συνδιασμού τουΚ.Δημήτρη Σωτηρόπουλου.

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ 1

Η Ιερή Μονή Βουλκάνου είναι φημισμένη σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και όχι Μόνο. Η ιστορία της είναι μεγάλη και γεμάτη δόξες. Ήταν το καταφύγιο των κλεφτών πριν και κατά τη διάρκεια της Εληνικής Επανάστασης προσφέροντας τα μέγιστα στον Ιερό αγώνα.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Σωτηρόπουλος Δημήτριος : 272
Κόλλιας Κωνσταντίνος : 113
Κουκούμης Σαράντος : 42
Ακυρα : 20
Λευκά : 8


ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργιου (Συνδιασμός Σωτηρόπουλου)
ΜΕΛΗ: ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αλεξίου (Συνδιασμός Σωτηρόπουλου)
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΑ του Κωνσ/νου (Συνδιασμός Κόλλια)

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΚΕΨΕΙΣ 1


ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
Κανένας δε φταίει.
Άρα δεν τιμωρείται κανένας.
Το Κράτος απλώς κάνει διαπιστώσεις για τη φοροδιαφυγή ,για τις υπερτιμολογήσεις στα φάρμακα και στα υλικά στα νοσοκομεία ,για τις παράνομες συνταγογραφήσεις από κάποιους γιατρούς ,για την καταλήστευση των ταμείων με το χρηματιστήριο και τα δομημένα ομόλογα ,για την αναξιοκρατία στις προλήψεις (αν δεν τις έχουν κάνει οι ίδιοι κρατούντες) ,για τις σπατάλες στους δήμους και για την ανισότητα των μισθών που το ίδιο έχει επιβάλλει εξυπηρετώντας ημέτερους ή υποστηρικτές που τους βαφτίζει τεχνοκράτες.
Αν κλέβεις το κράτος δεν είσαι κλέφτης , απλώς φοροδιαφεύγεις.
Γιατί ; ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν φτιάχνει ένα νόμο με τον οποίο αν κάποιος δεν κόβει απόδειξη , γιατρός ,επαγγελματίας ή οποιοσδήποτε υποχρεούται να κόβει αποδείξεις παραπέμπεται για κακούργημα. Του αφαιρείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για 6 μήνες και σε περίπτωση επανάληψης αφαιρείται η άδεια δια παντός. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αν πλουτίζεις παράνομα παίρνοντας μίζες δεν είσαι κλέφτης απλώς είσαι λαμόγιο. Αν φυσικά είσαι πολιτικός αυτό είναι χορηγία.
Γιατί ; ο Υπουργός Οικονομικών δεν υποχρεώνει όσους κάνουν ελέγχους κάθε εξάμηνο να υποβάλλουν δηλώσεις για την περιουσιακή τους κατάσταση και τα μετρητά στις τράπεζες. Αν δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν παραπέμπονται για κακούργημα με δήμευση της περιουσίας. Φυσικά να επαναλαμβάνονται δειγματοληπτικά οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν και αν αποδειχθεί ελλιπής έλεγχος οι ελέγχοντες να περνούν πειθαρχικό με το ερώτημα της απόλυσης.
Αν κλέψεις τον διπλανό σου πηγαίνεις φυλακή. Αν δεν κόψεις απόδειξη παρέχοντας υπηρεσίες ή πουλώντας αγαθά δεν κλέβεις το κράτος και κατ’ επέκταση τους διπλανούς σου απλώς κάνεις φορολογική παράβαση που αν συλληφθείς θα πληρώσεις ένα πρόστιμο μετά από 12 χρόνια και βάλε. Φυσικά θα γίνει συμβιβασμός στο 25% ή θα γίνει η περιβόητη περαίωση που θα αποδώσει καθαρούς όλους αυτούς που έκλεβαν ασύστολα.
Δεν είναι κακό να κλείσουν όσες επιχειρήσεις λειτουργούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και στη θέση τους να δημιουργηθούν υγιείς επιχειρήσεις.
Αν είσαι στις ομάδες που η πίεση της απεργίας είναι ισχυρή προς τους κυβερνώντες πετυχαίνεις μισθούς διπλάσιους από τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν τα ίδια προσόντα.
Γιατί; Οι κυβερνήσεις ενώ μιλάνε πάντα για ενιαίο μισθολόγιο ποτέ δεν το εφαρμόζουν, δεν καταργούν όλα τα επιδόματα αυστηρά και όποιος δώσει κάποιο επίδομα να το δώσει από τη τσέπη του. Εγώ θα ζητήσω μετάταξη στο υπουργείο οικονομικών στη θέση του κλητήρα……………. Θα παίρνω σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που παίρνω σαν μαθηματικός στο σχολείο μου. Με τα παραπανίσια χρήματα που παίρνουν οι εφοριακοί το υπουργείο οικονομικών να προσλάβει άλλους τόσους υπαλλήλους και να τους ξαμολήσει για ελέγχους είσπραξης μόνο του ΦΠΑ.
Στη διαβούλευση για το φορολογικό είχα προτείνει να μην υπάρχει αφορολόγητο όλοι να κόβουν αποδείξεις οι οποίες θα αφαιρούνται από το εισόδημα και το υπόλοιπο να μπαίνει σε φορολογική κλίμακα αρχίζοντας από 23%.
Όλοι καταφέρονται κατά του ΔΝΤ και της κυβέρνησης. Αυτό είναι δικαιολογημένο για μένα που πληρώνω τη νύφη αλλά όχι για τη ΝΔ ,το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην αλλάξει τίποτε ,αρκεί αυτοί να παραμείνουν αρχηγοί να μπουν στη βουλή υποστηρίζοντας κάθε έναν που διαμαρτύρεται είτε είναι απλός εργάτης είτε είναι κάποια συντεχνία. Το ΛΑΟΣ υποστηρίζει μονίμως τα αντίθετα από τη ΝΔ υπολογίζοντας να εισπράξει ψήφους. Το βαθύ λεγόμενο ΠΑΣΟΚ να παραμείνουν όλα ως 'εχουν αρκεί να κάνουν αυτοί κουμάντο. Δεν μπαίνουν στο κόπο ποτέ να εξηγήσουν σ΄ αυτούς που δεν μπόρεσαν να γίνουν σταζίτες ή συμβασιούχοι στο δημόσιο γιατί θα πρέπει να μονιμοποιηθούν και να κλείσουν οι πόρτες του δημοσίου για τους άξιους με δίκαιους τρόπους πρόσληψης για πολλά χρόνια.
Οι συνδικαλιστές πάντα κάλυπταν τα λαμόγια που ήταν στις προμήθειες γιατί πολλοί απ΄ αυτούς ήταν στο κόλπο. Ακόμη και τώρα παλεύουν να μην αλλάξει τίποτε. Ποτέ δεν έκαναν μια απεργία για τις προμήθειες και τα φάρμακα. Ποτέ δεν έκαναν απεργία στο να ισχύσει πράγματι ένα ενιαίο μισθολόγιο χωρίς τα γνωστά επιδόματα. Ο Υπουργός οικονομικών και οι γύρω του παίζουν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο και σε ομόλογα παίρνοντας και το οκευ από κάποιους θεματοφύλακες των εργαζομένων που τώρα κάνουν τους παραπλανημένους. Να ρώταγαν και αν δεν ξέρουν να μην αναλαμβάνουν ευθύνες.
Οι γιατροί έχουν γίνει τρωκτικά με απλωμένα τα χέρια. Ξέρουν όλοι ότι ο διπλανός τους τα παίρνει και χρεώνει με υπέρογκα ποσά τα ταμεία αλλά δεν τον καταγγέλλουν αλλά ελπίζουν να πάρουν τη θέση του. Ξεπουλούν για ένα 8-ήμερο ταξίδι για δήθεν κάποιο συνέδριο τα πάντα. Επιτέλους εφαρμόστε τους νόμους διώξτε όσους γιατρούς παίρνουν φακελάκι και αφαιρέστε τους την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ,παραπέμψτε τους για κακούργημα ,γιατί όποιος χρηματίζετε παραμελεί αυτόν που δεν του τα δίνει.
Το εκπαιδευτικό και το κομματικό κατεστημένο δεν αφήνει να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στερώντας από τον φτωχό τη δυνατότητα να γίνει γιατρός. Αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ιδιαίτερα μαθήματα ή να πάει στην Αγγλία για σπουδές. Ότι χειρότερο μπορεί να γίνει στη μορφή της ταξικής διάκρισης. Το κατεστημένο των πανεπιστημίων δεν θέλει την αξιολόγηση και τη σύγκριση ,αρκούνται στο μισθό που παίρνουν και στα προγράμματα μέσω ευρωπαϊκής ένωσης. Φοβούνται τα έρημα αμφιθέατρα που φυσικά απειλούν την ίδια τη ύπαρξη τους.
Μαυρίστε όσους δημάρχους σε κάθε προεκλογική περίοδο γεμίζουν τους δήμους με συμβασιούχους τους οποίους μετά κάνουν μόνιμους και αυξάνουν τα δημοτικά τέλη και τα ελλείμματα του δήμου. Εύκολα το βλέπεις γιατί σε κάθε δρόμο βλέπεις και έναν οδοκαθαριστή με ένα φαράσι και μια σκούπα στο χέρι.
Αξιοκρατία ρε!!!!!!!!!!! Σταματάω εδώ…….. έχω τσαντιστεί…..
Αυτό που ξέρω είναι ότι αν αποτύχει ο Παπανδρέου θα αποτύχει η Ελλάδα δυστυχώς.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1

Το δημοτικό σχολείο Σημαιοστολισμένο για τη λαμπρότητα της μέρας
Εικόνες λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης
Ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού κ.Δημήτρη Κουσελά ,Τάσος Πουλόπουλος έφερε τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού που δεν ήταν δυνατόν να παραβρεθεί ο ίδιος. Να σημειώσω ότι ο κ.Κουσελάς παραβρίσκεται στη γιορτή όπως και σε κάθε εκδήλωση του Αετού ανελλιπώς

Ο Δήμαρχος Αετού Δριμής Δημήτριος με τον συνονόματό του υποψήφιο Δήμαρχο Τριφυλίας Δημήτρη Σωτηρόπουλο ,ο οποίος σημειωτέον κατάγεται από το Αρτίκι-Σαρακηνάδα με αρκετούς συγγενείς στον Αετό.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2

Ο Παπαπαναγιώτης από την ενορία Δωρίου με τον ψάλτη του Αετού.


Ο Γιάννης Καλογερόπουλος πάντα παρών και με οργάνωση βέβαια.

Ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος πρωτοστάτησε στο μνημόσυνο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3

Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο συμπατριώτης μας καθηγητής και αντιπρόεδρος του συλλόγου μας κ.Γκότσης Ορέστης.
Η πρόεδρος του συλλόγου Δωροθέα απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και διάβασε μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που έζησαν τα τραγικά συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 1943
Ήταν εκεί και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι του Δήμου. Στο κέντρο με τα γκρι κουστούμια από δεξιά ο Κόλιας Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος


Ο φίλος μου Τάσος Γκότσης. Τον έβαλα να χαμογελάσει και νάτη η φωτό.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Ο Δήμαρχος του Δήμου Αετού μίλησε για τη σημασία του Ολοκαυτώματος του Αετού και τις συνέπειες που είχε για τους κατοίκους του.
Η κατάθεση στεφάνων άρχισε με τον Αντινομάρχη κ.Παναγιωτόπουλο Σωτήριο

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΕΦΙΕΣ 5

Ο Δήμαρχος Αετού κ.Δριμής Δημήτριος.


Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας κ.Σαμπαζιώτης Δημήτριος
Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιθώμης κ.Κάψιας Ευάγγελος.
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Αντιδήμαρχος Αετού κ.Αβδάλας Ιωάννης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6

Από την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Κυπαρισσίας ο κ. Σπανός Αλέξιος.
Ο συμπατριώτης μας Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος εκ μέρους της Αεροπορίας.
Ο κ.Αποστόλου Χρήστος εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος
Η πρόεδρος του Συλλόγου μας Δωροθέα Ρεμπέλου.
Εκ μέρους των οικογενειών των θυμάτων ο Τσερπές Παναγιώτης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 7

Εκ μέρους της Εθνικής αντίστασης καταθέτει στεφάνι ο Καζάντζας Γεώργιος (Εγγλέζος)


Τους Αετοβουναίους της Αυστραλίας εκπροσώπησε η Μπενέα Γεωργία.
Από τον Καναδά ο Συμπατριώτης μας Μιχάλης Γκόνος.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αλεβίζος Αντώνης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8

Εικόνες από το εξοχικό κέντρο και το τραπέζι που πρόσφερε ο Δήμος στους παρευρισκόμενους με παραδοσιακό μπακαλιάρο και σκορδαλιά.ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 9


Τα πλατάνια ,η λίμνη και στο βάθος ο καταράκτης. Ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Αετός.
Τις ένοπλες δυνάμεις εκπροσώπησε ο συμπατριώ της μας Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος του Πάνου (Καρκανά).
Ο Γιάννης ο Καμπούκος βόηθησε στο σερβίρισμα του μπακαλιάρου και ως εκ τούτου έφαγε τελευταίος κάτω από τα βλέματα του Χρήστου τηςΑγγελικής της Χρυσούλας του Πάνου και Της Αγλαϊας.
Οικογένεια Καμπούκου δοκιμάζει το μπακαλιάρο που έφτιαξε η Ευσταθία.